KHAO SAT CHAT LUONG TOAN 6 ( 2012 - 2013 )

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Report
02h:36' 30-08-2012
57.0 KB
451

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM .
NĂM HỌC 2012 – 2013 . MÔN : TOÁN 6 . Thời gian : 90 phút .


I . TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng .
Câu 1 . Điền vào chỗ ( … ) một số thích hợp : 12 m2 = …………cm2 .
A . 120 B . 1200 C . 12000 D . 120000
Câu 2 . Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là :
A . 100 B . 101 C . 102 D . 123 .
Câu 3 . Kết quả của phép tính : 0,15 + 0,74 + 0,3 x 0,7 bằng :
A . 1 B . 1,1 C . 1,2 D . 1,3 .
Câu 4 . Hình vuông có cạnh bằng 5 cm thì diện tích bằng :
A . 5 cm B . 25cm C . 20cm2 D . 25cm2 .
II. TỰ LUẬN ( 8 điểm )
Câu 5 . ( 2 điểm ) Tính giá trị của biểu thức .
1) ( 29 x 2013 + 71 x 2013 ) : 100 – 2012 .
2)  .
Câu 6.( 2 điểm ) Lớp 5A có 40 học sinh . Trong năm học vừa qua số học sinh giỏi chiếm 15% số học sinh cả lớp . Số học sinh khá là 18 em . Số còn lại là học sinh trung bình . Tính số học sinh giỏi và số học sinh trung bình của lớp .
Câu 7 . ( 3 điểm ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 12 cm . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 4cm .
a) Tính diện tích các hình sau : hình vuông ABCD , tam giác ADM , hình thang MBCD.
Tính tỉ số diện tích tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD .
Điểm M nằm ở vị trí nào trên cạnh AB thì tỉ số diện tích tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD bằng  .
Câu 8 . ( 1 điểm ) Tìm x , biết : ( 1 + 3 + 5 + 7 + … + 19 ) : x = 10 .


----- HẾT -----


ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 6
NĂM HỌC 2012- 2013 . Thời gian 90’
TRẮC NGHIỆM : Học sinh chọn đúng 1 đáp án được 0,5 điểm .
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
C
B
D

II. TỰ LUẬN :
CÂU
ĐÁP ÁN
THANG ĐIỂM

CÂU 5

2


1) ( 29 x 2013 + 71 x 2013 ) : 100 – 2012 = [ ( 29 + 71 ) x 2013 ] : 100 - 2012 .
= 100 x 2013 : 100 – 2012 = 2013 – 2012 = 1
0,5
0,5


2) 
= = 
0,5

0,5

Câu 6

2


Số học sinh giỏi là : 40 x 15% = 6 ( học sinh )
Số học sinh khá là : 40 – 18 – 6 = 16 ( học sinh )
Đáp số : 6 học sinh giỏi ; 16 học sinh trung bình .
1
0,5
0,5

Câu 7


3


Hình vẽ đúng , chính xác được 0,5 điểm .
0,5


Diện tích hình vuông ABCD bằng : 10 x 10 = 100 cm2
Diện tích tam giác ADM bằng : 4 x 10 : 2 = 20 cm2 Diện tích hình thang MBCD bằng : ( 6 + 10 ) x 10 : 2 = 80 cm2
1


b) Tỉ số diện tích tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD bằng : 20 : 80 = 1:4 .

0,5c)Để tỉ số diện tích tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD bằng  thì : 2x AM x 10 = ( MB + 10 ) x 10 . Suy ra : 2 x AM = MB
Mà AM + MB = 12 nên AM = 8 .
Vậy , điểm M nằm cách điểm A 8cm thì tỉ số diện tích tam giác ADM và diện tích hình thang MBCD bằng  .

0,5


0,5

Câu 8

1


Từ 1 đến 19 có 10 số chia thành 5 cặp : ( 1 + 19 ) ; ( 3 + 17 ) ; ( 5 + 15 ) ; ( 7 + 13) ; ( 9 + 11 ) . Mỗi cặp có giá trị bằng 20 nên 1 + 3 + 5 + 7 + … + 19 = 5 x 20 = 100 .
Đo đó , (1 + 3 + 5 + 7 + … + 19 ) :

 

  • Ba Huan
  • Nguyễn Phạm Thủy
  • Vũ Công Doanh
  • Đinh Kim Châu
  • Hoàng Nguyễn Cẩm Vi
  • Trần Thị Dung