lop 5 giai toan ve ti so phan tram

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Văn Cường Dũng ( Report)
12h:01' 12-12-2012
2.4 MB
3

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU
MÔN TOÁN
Người thực hiện: Nguyễn Mai Trúc Linh
Kiểm tra
bài cũ
Luyện tập
Một trường Tiểu Học có 800 học sinh, trong đó học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của trường đó?
Số học sinh nữ của trường đó là:
800 : 100 x 52,5 = 420 (học sinh)
Đáp số: 420 học sinh
Lãi suất tiết kiệm là 0,5%. Một người gửi tiền tiết kiệm 1000000 đồng. Tính số tiền sau một tháng?
Số tiền lãi sau một tháng là:
1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)
Đáp số : 5000 đồng
Muốn tìm tỉ số phần trăm của một số phần trăm ta làm thế nào
Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2010
Toán
Giải toán về tỉ số
phần trăm (tiếp theo)
Ví d? 1: S? h?c sinh n? c?a m?t tru?ng là 420 em và chi?m 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
52,5% số học sinh toàn trường là 420 em
1% số học sinh toàn trường là:
420 : 52,5 = 8 (học sinh)
Số học sinh của trường hay 100% số học sinh nữ toàn trường là:
8 x 100 = 800(học sinh)
Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
420 : 52,5 x 100 = 800
Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800Ví d? 1: S? h?c sinh n? c?a m?t tru?ng là 420 em và chi?m 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
Số học sinh của trường hay 100% số học sinh nữ toàn trường là:
420 x 100 : 52,5 = 800 học sinh
Đáp số : 800 học sinh
Ví dụ 2: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy đự định sản xuất bao nhiêu ô tô?
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:
1590 x 100 : 120 = 1325 ( ô tô)
Đáp số : 1325 ô tô
Ghi nhớ:
Muốn tìm một số biết tỉ số phần trăm của nó là một số, ta có thể lấy một số chia cho tỉ số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy một số nhân với 100 rồi chia cho tỉ s? phần trăm
Mời bạn mở sách
giáo khoa trang 78
Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thạnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường.Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
Số học sinh Trường Vạn
Thịnh có là:
552 : 92 x 100 = 600 ( học sinh)
Đáp số: 600 học sinh
Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy ccó 732 sản phẩm đạt chuẩn,chiếm 91,5 tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm
Tổng số sản phẩm là:
732 x 91,5 : 100 = 800 (sản phẩm)
Đáp số: 800 ( sản phẩm)
Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:
a) 10% số gạo trong kho
b) 25% số gạo trong kho
a) Số gạo trong kho là :
5 x 100 : 10 = 50 ( kg )
b) Số gạo trong kho là :
5 x 100 : 25 = 20 (kg )
Đáp số: a) 50kg
b) 20kg
CỦNG CỐ
Về học lại bài
Chuẩn bị bài luyện tập
Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010
Toán
Giải toán về tỉ số Phần trăm (tiếp theo)
Cảm ơn Quý thầy cô
và các em!