đề thi thử đại học 2012

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Ngọc Hà
20h:54' 13-12-2012
98.0 KB
143

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ HÓA HỌC
ĐỀ KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI
MÔN HÓA HỌC - NĂM HỌC 2011- 2012
Thời gian làm bài 90 phút

 (Đề có 6 trang) (không tính thời gian phát đề)
Mã đề: 246

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Cr = 52; Cl=35,5; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207, Si=28.
Họ tên thí sinh:.................................................................................Số BD:........................

X là một phi kim có số oxi hóa dương cao nhất bằng số oxi hóa âm thấp nhất (tính theo trị tuyệt đối) và khối lượng phân tử oxi cao nhất của X gấp 4,176 lần khối lượng phân tử của hợp chất khí X với hiđro. X là:
A. Clo B. Photpho C. Lưu huynh D. Nitơ
Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 11,68) gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch thu được (m + 19) gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,6 gam B. 38,92 gam C. 38,61 gam D. 35,4 gam
Hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là
A. 86,58 gam. B. 88,18 gam. C. 100,52 gam. D. 95,92
Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được 2 lít dung dịch có pH = 12. Trộn 8 gam hỗn hợp X và 5,4 gam bột Al rồi cho vào nước đến phản ứng hoàn toàn có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị của V là
A. 8,160 B. 11,648 C. 8,064 D. 10,304
X và Y là hai hợp chất hữu cơ chỉ có một loại nhóm chức và đều tác dụng Na giải phóng H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng bất kì X hoặc Y đều thu được khối lượng CO2 gấp 1,63 lần khối lượng H2O. Khi cho 26,2 gam hỗn hợp X và Y tác dụng với Cu(OH)2 thì hết 0,1 mol Cu(OH)2. Vậy % số mol X và Y trong hỗn hợp này là 
A. 40,00 và 60,00 B. 33,33 và 66,67
C. 47,33 và 52,67 D. 25,00 và 75,00
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C8H6O2, với các nhóm thế trên các nguyên tử cacbon liên tiếp trong vòng benzen. X vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với điều kiện của X là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H 2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-
B. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin)
Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là
A. 30. B. 10. C. 21. D. 42
X là hợp chất hữu cơ mạch hở chứa một loại nhóm chức, có công thức CxHyO2, trong X có 1 liên kết ( giữa cacbon với cacbon. Giá
 • Nguyễn Thị Thúy Quyên
 • Phan Hữu Tài
 • Huỳnh Ngọc Thanh
 • Trần Huỳnh Anh Khôi
 • Võ Thị Bốn
 • Trần Đường Khánh Thư
 • Kim Quynh Minh
 • Dsf Sdfds Sdf
 • Trịnh Minh Hiếu
 • Phạm Thị Sáng
 • Đặng Phúc Toàn
 • Nguyễn Thái Bảo
 • Huy Trịnh Thiêm
 • Bùi Văn Chiến
 • Nguyễn Hữu Phúc
 • Vũ Hải Thùy
 • Vũ Dức Duy
 • Trần Thị Kim Cúc
 • Lê Minh Chiến
 • Huỳnh Thị Tuyết Mai
 • Nguyễn Thị Thủy
 • Lê Thị Quyền
 • Thê Tuyên
 • N T N
 • Phạm Thị Tiếp
 • Nguyễn Hồng Phong
 • Trần Quốc Thịnh
 • Trấn Tấn Đat
 • Đinh Hoàng Kha
 • Nguyễn Văn Đề
 • Dươngthị Hằng
 • Lan Anh
 • Minh Thi Lam
 • Pham Van Huan
 • Bùi Văn Đạt
 • Vi Van Tuan
 • Try Harder
 • Lê Sĩ Hải
 • Vũ An Trinh
 • Lê Nga
 • Nguyễn Tiến Đức
 • Trịnh Hồng Quế
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Lê Thanh Tuyên
 • Ngô Quang Thuân
 • Nguyễn Thanh
 • Bùi Bích Thủy
 • Nguyễn Thị Hải
 • Nguyễn Thị Em Trong
 • Nguyễn Thị Thanh Hằng