Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2013

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Thị Hồng Minh ( Report)
12h:08' 28-12-2012
88.5 KB
50

PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TH SƠN KIM 2

Số: 08/KH-BDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Kim 2, ngày 6 tháng 12 năm 2012


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 154/PGD&ĐT ngày 13 /11/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013.
Căn cứ thực tế nhà trường, Trường Tiểu học Sơn Kim 2 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
1. Mục đích: Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục và đào tạo.
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 cho giáo viên.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
2. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (nội dung bồi dưỡng 2): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
3. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Đối tượng bồi dưỡng
Hình thức
Thời gian (tiết)
Đơn vị thực hiện

Tháng 12/2012
Kỹ năng lập kế hoạch; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.
HP
Tập trung
16
Sở GDĐT


Tập huấn phần mềm quản lý thư viện và xây dựng thư viện thân thiện.
HT, CBTV
Tập trung
16


Tháng 1/2013
- Theo dõi, đánh giá kết quả học tập của HS, phê học bạ.
- Nghiệp vụ kiểm tra nghiệm thu chất lượng định kỳ.
- Hướng dẫn XD các loại kế hoạch.
CBQL, GV
Tập trung
5
Phòng GDĐT


Kinh nghiệm chỉ đạo ứng dụng CNTT xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy LS lớp 5.
CBQL, GV
Tập trung
5


 • Hong Nguyen
 • Cù Huy Xuân Quảng
 • Hồ Như Anh
 • Đào Thị Hồng Thao
 • Hoàng Cao Đại
 • Nguyễn Thị Minh Hải
 • Phạm Xuân Quang
 • Nguyễn Văn Hà
 • Nguyễn Thị Hồng Đào
 • Trần Thị Chinh
 • Đỗ Quyết Chí
 • Thái Thị Trinh
 • Phan Thị Hằng
 • Kpa Plik
 • Đặng Thị Như Oanh
 • Thiều Sĩ Hồng
 • Van Dinh So
 • Trần Thị Minh Hạnh
 • Nguyễn Hoài Thu
 • Vũ Thị Hòa
 • Dore Truong
 • Nguyễn Thị Vân
 • Bùi Văn Toàn
 • Trương Thị Mỹ Nhân
 • Vi Thị Dung
 • Nguyễn Thùy Dương
 • Phạm Phương Thảo
 • Trầnthị Minh Hiền
 • Nguyễn Vũ Hoàng
 • Nguyễn Thị Hường
 • Phạm Ngọc Thạch
 • Đoàn Thị Ngọc Bích
 • Nguyễn Bích Phương
 • Phạm Thị Khanh
 • Nguyễn Thị Loan
 • Nguyễn Văn Nam
 • Thcs Kim Nỗ
 • Bùi Hong
 • Mai Kha Dung
 • Nguyễn Thị Huế
 • Nguyễn Thị Ly
 • Nguyễn Thị Điệp
 • Nguyễn Hà
 • Lê Thị Huong
 • Trương Nguyệt Nhi
 • Lê Thành Hùng
 • Hồ Duy Phú
 • Hoàng Thị Hoa
 • Nguyễn Văn Trình
 • Nguyễn Xuân Minh