bồi dương thường xuyên

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Đức Du
07h:07' 02-01-2013
16.3 KB
21

TRƯỜNG THCS PHAN THANH
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phan Thanh, ngày 15 tháng 12 năm 2012KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013


Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
Căn cứ hướng dẫn 256/PGDĐT- CM ngày 03 tháng 12 năm 2012 của phòng giáo dục đào tạo Lục Yên về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường THCS Phan Thanh, bản thân tôi xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012 -2013 như sau:


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu.
- Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực trong công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học, có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm, có kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.


B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, bản thân tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
+ Chuyên đề 1: Chỉ thị số 10.
+ Chuyên đề 2: Học tập nghị quyết TW 4.
+ Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Chuyên đề 4: Tìm hiểu tác phẩm Đường Kách Mệnh.
+ Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
+ Chuyên đề 6: Tình hình thế giới và biển Đông.
2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, tôi được tham gia tập huấn về:
- Chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra…
- Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất với 6 mô đun cụ thể là:
+ Học tích cực, đánh giá kết quả học tập học sinh THCS.
+ Hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS.
+ Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học và hệ thống hướng dẫn qua mạng.
+ Tư vấn nghề nghiệp chăm sóc tâm lí và phát triển chuyên môn liên tục cho giao viên THCS.
+ Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ thông qua phương pháp dạy học tích cực.


II. Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung
1. Mô đun 19: Dạy học với công nghệ thông tin: 15 tiết.
2. Mô đun 20: Sử dụng các thiết bị dạy học: 15 tiết.
3. Mô đun 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
4. Mô đun 24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học : 15 tiết.
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu
 • Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên
 • Hùynh Tấn Quý
 • Bảy Bờ Kinh
 • Nguyễn Hữu Nữa
 • Trinhthi Son
 • Trần Thị Nhung
 • Thân Quang Dũng
 • Đặng Văn Đức
 • Đặng Thị Thơm
 • Lê Văn Út
 • Lý Thanh Tùng
 • Hoa Hoa
 • Tạ Thị Bích Loan
 • Chuot Ba Mo
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Nguyễn Nhật Hạ
 • Trần Hai
 • Nguyễn Tiểu Học
 • Nguyễn Vân Ái
 • Ung Van Duong
 • Lê Thị Thùy Trang
 • Lê Phương Thảo
 • Trần Thị Hồng
 • Hoàng Văn Dũng
 • Phạm Quốc Bảo
 • Hoàng Thị Vân
 • Danh Thi Bich Tiên
 • Nguyễn Ngọc Minh Thư
 • Trần Thanh Tân
 • Phạm Thi Huệ
 • Nguyễn Quốc Hoàng
 • Nguyễn Phương Thảo
 • Nguyễn Thị Giang
 • Nguyễn Thị Thảo
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Đào Thị Hoa
 • Đoàn Thị Kim Mẫn
 • Phạm Thùy
 • Nguyễn Duy Quân
 • Phạm Hòang Vỹ
 • Võ Thị Quỳnh Như
 • Hà Thị Thư
 • Hứa Khánh Loan
 • Nguyễn Thanh Dũng
 • Nguyễn Hà Chi
 • Phạm Bá Nhượng
 • Đặng Thị Dung
 • Huỳnh Ngọc Hạ Thy
 • Đào Lê Thanh Hoàng
 • Phong Tran