TOAN LOP 3 TUAN 32 BAI TOAN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Văn Cường Dũng ( Report)
07h:16' 04-04-2013
313.0 KB
9

toán
LớP 3b

GV: Vu Th? Hoa
Trường Tiểu học Hồng Quang
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012

kiểm tra bài cũ
Có 18 l dầu rót vào 6 can .Hỏi 5 can như thế đựng được mấy l dầu?
TOÁN
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
To¸n

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Số can cần có để đựng 10 l mật ong là :
10 : 5 = 2 (can)
Dỏp s? : 2can
C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
(tiÕp theo) :
+ B­íc 1: Tìm giá trÞ cña 1 phÇn trong các phÇn b»ng nhau (thùc hiÖn phÐp chia )
+ B­íc 2: Tìm sè phÇn bằng nhau cña mét gi¸ trÞ ( thùc hiÖn phÐp chia)
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
To¸n

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
To¸n
Bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ
(tiÕp theo)


Thứ ba ngày 17 tháng 4 nam 2012
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
(tiếp theo )
a/ 24 :6 : 2 = 4 : 2 b/ 24 : 6 : 2 = 24 : 3
= 2 = 8
c/ 18 : 3 x 2 = 18 : 6 d/ 18 : 3 x 2 = 6 x 2
= 3 = 12

D
S
D
S
C¸c b­íc gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn rót vÒ ®¬n vÞ (tiếp theo):
+ B­íc 1:Tìm gi¸ trÞ cña 1 phÇn trong c¸c phÇn b»ng nhau ( thùc hiÖn phÐp chia )
+ B­íc 2: Tìm sè phÇn b»ng nhau cña mét gi¸ trÞ (thùc hiÖn phÐp chia)
Chúc các quý thày cô mạnh khỏe, hạnh phúc!
Chúc các em học giỏi!
Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012
To¸n

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Số can cần có để đựng 10 l mật ong là :
10 : 5 = 2 (can)
Dỏp s? : 2can