de kiem tra vao lop 6

( Tài liệu đã được kiểm duyệt)

Nguyễn Huyền
09h:36' 23-07-2013
105.5 KB
16


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH TÂN HỒNG
Họ và tên: ........................................
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5
Năm học 2012-2013.
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Lớp: .............. Ngày kiểm tra: 18/4/2013.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc viết tiếp vào chỗ chấm để được các câu trả lời đúng cho từng câu sau:
Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 2; 2,3; 2,13; là số nào?

A. 2
B. 2,3
C. 

Câu 2: Đường bộ từ Hà Nội đến Vinh dài 290 km. Tỉ lệ bản đồ là 1: 1 000 000. Hỏi trên bản đồ quãng đường bộ đó dài bao nhiêu ?
A . 29 cm B . 29 dm C . 29 m D . 29 mm
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 2 tấn 19 kg =...................tấn b) 45phút = ..................giờ
c) 0,3 = ......................% d) 0,235 km2 = ................ ha

Câu 4: Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô đi từ A với vận tốc 50km/giờ và đến B lúc 8 giờ 45 phút. Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 50 km B. 75km C. 100km
Câu 5: Trong số 213,13. Chữ số 3 bên phải dấu phẩy kém chữ số 3 bên trái dấu phẩy bao nhiêu lần?
A. 1000 lần B.100 lần C. 10 lần
Câu 6: Hình (M) gồm nhiều khối lập phương như nhau có cạnh 2cm
ghép lại (như hình vẽ bên). Hình (M) có thể tích là : (M)

A. 80cm3 B. 40cm3
C. 64cm3 D. 48cm3
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 18,6 - 9,85 b) 206x 452 c) 21 : 5,6
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Câu 2: (1,5 điểm) Tìm :
a) - 35,6 = 82,75 b) : = c) 100 – x : 15 = 10,5
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Câu 3: (2 điểm) Ba lớp 5A; 5B; 5C tham gia trồng được tất cả 270 cây. Biết rằng số cây lớp 5A trồng được bằng tổng số cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn lớp 5C là 30 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Câu 4: (2 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh
bằng 6 cm. Trên AB lấy điểm M, biết A M B
diện tích hình thang AMCD bằng 30cm2.
Tính diện tích hình vuông ABCD ?
Tính độ dài đoạn thẳng MB ?




D C
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________
Ghi chú : HS được sử dụng máy tính bỏ túi trong quá trình làm bài.











PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH TÂN HỒNG
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 5


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

A
A
2,019
0,75
30
23,5
B
B
A

Biểu điểm Các câu 1, câu 2, Câu 4 mỗi câu 0,5 điểm;
Câu 3 cho 1 điểm. Mỗi ý điền đúng cho 0,25 điểm.
Câu 5; câu 6 Mỗi câu cho 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
Kết quả:
a) 18,6 - 9,85 = 8,74 b) 206x 452 = 93112 c) 21 : 5,6 = 3,75
Câu 2:

 

 • Trần Bình
 • Mai Thị Hạt
 • Trần Thu Giang
 • Nguyễn Cô
 • Đặng Văn Dũng
 • Nguyễn Huy
 • Hoàng Gia Quốc Thái
 • Nguyễn Thị Lương
 • Đoàn Thị Thuỷ
 • Trần Đắc Nghĩa